Λύση

Αν , η δοθείσα εξίσωση είναι χωριζόμενων μεταβλητών αφού μπορεί να γραφεί στη μορφή

, (1)

και άρα

,

ή

,

ή

όπου . (2)

Από την άλλη μεριά, η εξίσωση έχει επίσης ως λύσεις τις και . Η πρώτη προκύπτει άμεσα από τη γενική λύση (2) αν θέσουμε και άρα είναι απλώς μια ειδική λύση. Η δεύτερη όμως είναι μια ιδιάζουσα λύση αφού δεν μπορεί να προκύψει από τη (2) για κάποια πραγματική τιμή της σταθεράς . Έτσι, οι λύσεις της αρχικής εξίσωσης είναι

, ,

και

.

 

[Επιστροφή στην Άσκηση 1]