Λύση

Αν , η εξίσωση είναι χωριζόμενων μεταβλητών αφού γράφεται στη μορφή

. (1)

Αναλύοντας σε μερικά κλάσματα το δεξιό μέλος της (1) έχουμε

,

και με ολοκλήρωση παίρνουμε τη γενική λύση

, (2)

όπου είναι μια αυθαίρετη πραγματική σταθερά. Από την άλλη μεριά, η εξίσωση έχει ως ιδιάζουσες λύσεις τις ακόλουθες

, (3)

, (4)

, (5)

και

. (6)

 

[Επιστροφή στην Άσκηση 2]