Λύση

Θέτοντας

,

και

,

η δοθείσα διαφορική εξίσωση Euler μετασχηματίζεται στην

, (1)

όπου . Η χαρακτηριστική εξίσωση της (1) είναι

,

ή, ισοδύναμα,

,

με τις ρίζες , , και άρα η γενική λύση της (1) δίνεται από τον τύπο

,

οπότε

,

με αυθαίρετες πραγματικές σταθερές.

 

[Επιστροφή στην Άσκηση 3]