4.12. Μεταβατικότητα: x ~ y, y ~ z xy 0, yz 0 xzy2 0

         (εδώ y 0, y2 > 0, άρα) xz 0 x ~ z.

         Είναι προφανές ότι είναι ανακλαστική και συμμετρική, άρα είναι σχέση

         ισοδυναμίας.

         Οι διακεκριμένες κλάσεις ισοδυναμίας είναι: το σύνολο των αρνητικών

         ακεραίων, και το σύνολο των θετικών ακεραίων.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα