10.9. Από το θεώρημα 10.1, = (G : H) .

         Ομοίως, επειδή η σχέση ισοδυναμίας R επάγει διαμέριση του G σε σύνολα

         ισοπληθή με το Η, = [G : H] .

         Συγκρίνοντας τις δύο εξισώσεις, προκύπτει ότι [G : H] = (G : H).

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα