10.10. Αν a Η, τότε aH = H = Ha.

           Μπορώ λοιπόν να υποθέσω ότι a H. Tώρα το G έχει δύο αριστερά

           σύμπλοκα, τα οποία πρέπει να είναι το Η και το aΗ. Επίσης, το G έχει δύο

           δεξιά σύμπλοκα, τα οποία πρέπει να είναι το Η και το Ηa.

           Ετσι, G = H aH = H Ha, όπου Η aH = και Η Ha = .

           Επεται ότι aH = Ha.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα