next up previous
Next: Λύση Up: Άσκηση Previous: Άσκηση

Υπόδειξη

Το ζητούμενο επίπεδο όντας κάθετο στο Ax + By + Cz + D = 0 είναι παράλληλο στο διάνυσμα $ \vec{a}\,$ = (A, B, C).Aristophanes Dimakis
1999-10-05