ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΟΝ Rn

 

Έστω {αν} μια ακολουθία στον Rn. Θα λέμε ότι η {αν} συγκλίνει στο αRn αν η ακολουθία των πραγματικών αριθμών

συγκλίνει στο 0. Το α θα λέγεται όριο της {αν} και θα συμβολίζεται με

 

Εδώ με || ||2 εννοούμε την νόρμα του χώρου Rn η οποία δίνεται από την σχέση

 

Όπως και στην περίπτωση του R, εύκολα μπορούμε να αποδείξουμε τα παρακάτω.

Θεώρημα: Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία έχει μόνο ένα όριο. Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία είναι φραγμένη.

Το παρακάτω θεώρημα εγγυάται ότι μπορούμε να διαλέξουμε οποιαδήποτε νόρμα για να ελέγξουμε αν μια ακολουθία συγκλίνει.

Θεώρημα: Αν μια ακολουθία συγκλίνει ως προς μια νόρμα του Rn , τότε συγκλίνει ως προς οποιαδήποτε άλλη.

Ιδιότητες

Αν α = limαν , β = limβν και c, dR τότε

1. lim(c αν+dβν) = cα + dβ

2. lim ||αν|| = ||α||

3. limαν· βν = α· β

 

Θεώρημα: Η {αν} συγκλίνει στο αRn αν και μόνο αν

όπου

 

Ασκήσεις

1. Να υπολογίσετε το όριο της ακολουθίας

                                     [Υπόδειξη] [Λύση]

2. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν σταθερές α, β τ.ω.

 

όπου για

 

έχουμε

    [Υπόδειξη] [Λύση]

 

[Περιεχόμενα]