Αποστολ Fax μσω του εξυπηρετητ «Μυρα»

του Τμματος Μαθηματικν του Πανεπιστημου Αιγαου.Στον εξυπηρετητ «Μυρα» χει εγκατασταθε νας εξυπηρετητς Fax. Μπορετε να στελετε να Fax κατευθεαν απ την επιφνεια εργασας σας ετε εργζεστε σε Linux ετε Windows ετε σε MacOsX.

Στα Fax που στλνονται προστθεται αυτματα στο πνω μρος κθε σελδας η γραμμ

<Ημερομηνα> <ρα> +30 22730 82007 DEPARTMENT OF MATHEMATICS, UNIVERSITY OF THE AEGEAN  p. <page/pages>

Η παραλαβ Fax δεν χει ρυθμιστε λγω του τι εναι μλλον χρηστη, εφσον εναι απλ υπθεση απ το Fax του Τμματος.


Οδηγες για Linux, Unix και MacOsX

Οδηγες για Microsoft Windows


Οδηγες για Linux, Unix και MacOsX


Αποστολ Fax απ τοιμο pdf ps αρχεο

Για γραφικ περιβλλον μπορομε να χρησιμοποισουμε το πργραμμα efax-gtk:


Απ τη γραμμ εντολν μπορομε να δσουμε:

fax send 0xxxxxxxxxx file.pdf

που το xxxxxxxxxx εναι ο αριθμς του fax του παραλπτη. Μν ξεχσετε το 0 που προηγεται για
το τηλεφωνικ μας κντρο.

Αποστολ Fax απ το OpenOffice

Εγκατσταση του Fax printer στο OpenOffice

Βεβαιωθετε τι ταν ανογετε με ναν browser (πχ firefox)  τη διεθυνση http://localhost:631 εμφανζεται ο εκτυπωτς με νομα fax. Αυτ εναι απαρατητο αν θλετε να μπορετε να στλνετε fax με το πολ εχρηστο interface του OpenOffice. Αν δεν εμφανζεται ττε ζητστε βοθεια απ το τεχνικ προσωπικ της επιτροπς πληροφορικς του Τμματος.

Εκτελστε απ να τερματικ το πργραμμα spadmin. Στο παρθυρο που προκπτει πατστε «New Printer». Επιλξτε «Connect to a fax device» και μετ «Next». Επιλξτε «The default driver» και «Next». Στο παρθυρο διαλγου που προκπτει σας ζητει να δσετε μια εντολ. Γρψτε

lpr -P fax -J "(PHONE)" "(TMP)"

και πατστε «Next». Στο νο παρθυρο δστε νομα στον εκτυπωτ (πχ Fax printer) επιλξτε το «Remove fax number from output» και πατστε «Finish» και μετ «Close».

Ρθμιση του γραφικο περιβλλοντος του OpenOffice

Ανοξτε το OpenOffice. Tools->Customize. Καρτλα Menus. Στο πεδο Menu επιλξτε «File | Send». Στο Menu Content πατστε «Add», στο νο παρθυρο στα αριστερ «Documents» και στα δεξι «Send Default Fax». Πατστε «Add» και μετ «Close». τσι στο προηγομενο παρθυρο θα χει προστεθε στο «Menu Content» η επιλογ «Send Default Fax». Με τα βλη μετακινστε τη ανμεσα στη διακεκομμνη γραμμ και στο Create Master Document, και πατστε Modify->Begin a Group. τσι χουμε προσθσει την επιλογ αποστολς Fax στο μενο File, υπομενο Send.

Αν θλετε να βλετε και να εικονδιο στην μπρα εργαλεων του OpenOffice επιλξτε τρα την καρτλα Toolbars, πατστε Add,
στο νο παρθυρο, στα αριστερ Documents και στα δεξι Send Default Fax, πατστε Add και Close. Με τα βλη κατεβστε το
Send Default Fax μετ το «Document as Email» και πατστε OK.

Τλος πρπει να πομε στο OpenOffice ποιο εναι το Default Fax:

Tools->Options->OpenOffice.org Writer->Print και εκε επιλγουμε για Fax το Fax printer και επιλγουμε και το «Create single print jobs». Πατμε OK.

Αποστολ Fax απ το OpenOffice


Για να στελουμε με Fax οποιοδποτε αρχεο πηγανουμε στο File->Send->Send Default Fax και στο παρθυρο που ανογει δνουμε τον αριθμ του Fax του παραλπτη.

Προσοχ!!! Ο αριθμς που θα δσουμε αν δεν εναι εσωτερικς του πανεπιστημου πρπει να ξεκινει με το μηδν πως και στα τηλφων μας. Πχ, 02101234567 για να παει στην Αθνα (210) στο fax με αριθμ 1234567. Αν εναι εσωτερικ fax μπορομε να δσουμε απλ τον πενταψφιο αριθμ. Πχ για μια δοκιμ με το fax του Τμματος δνουμε απλ 82007.

Αποστολ Fax αρχεου PDF απ τον AcrobatReader

ταν πατσουμε File->Print στον AcrobatReader θα μας εμφανιστε να παρθυρο με τις επιλογς της εκτπωσης. Εκε, αφο επιλξουμε τον εκτυπωτ fax πατμε το κουμπ στα δεξι του που γρφει πνω του «Properties». Στο νο παρθυρο που θα προκψει, στο κτω μρος βλπουμε την εντολ εκτπωσης η οποα ξεκινει με το lpr -P fax κλπ. Εκε προσθτουμε το τηλφωνο του fax του παραλπτη ως εξς: αν το τηλφωνο εναι, πχ στην Αθνα, 210 1234567 προσθτουμε μετ το lpr -P fax το -J 02101234567.
Η εντολ τρα θα εναι

lpr -P fax -J 02101234567 κλπ.

Μην ξεχσετε το 0 μπροστ απ το τηλφωνο και μην προσθτετε κεν παλες στον αριθμ.

Παττε ΟΚ και τυπνετε το αρχεο σας.


Αποστολ Fax απ λλες εφαρμογς

πως και παραπνω (δες στην προηγομενη παργραφο) ποτε μπορομε να αλλξουμε την εντολ εκτπωσης προσθτουμε την
-J αριθμς-τηλεφνου μετ την lpr -P fax.

Εναλλακτικ ( αν η εφαρμογ δεν μας αφνει να αλλξουμε την εντολ εκτπωσης) σζουμε το αρχεο μας σε Postscript (για παρδειγμα απ οποιοαδποτε εφαρμογ File->Print επιλγουμε «Print to file» και για εκτυπωτ πχ τον lp1) πχ, στο file.ps και αν θλουμε να το στελουμε με fax στον αριθμ 2101234567, απ τη γραμμ εντολν δνουμε

fax send 02101234567 file.pslpr -P fax -J 02101234567 file.ps

Προσξτε την προσθκη του 0 στην αρχ του αριθμο.


Πς ελγχουμε αν το fax στλθηκε επιτυχς;

Κντε κλικ στο δεσμ

http://localhost:631/printers/fax?which_jobs=completed

(βλτε τον στα bookmark σας) και ψξτε για το φαξ που στελατε χρησιμοποιντας τον αριθμ αποστολς. Αν τον βρετε και στα δεξι γρφει «completed» το φαξ στλθηκε. Σε κθε λλη περπτωση δεν στλθηκε απ κποιο λθος. Απευθυνθετε στο τεχνικ προσωπικ της επιτροπς πληροφορικς.

Οδηγες για Microsoft Windows

Εγκατσταση

Προσθτουμε ναν εκτυπωτ κνοντας διπλ κλικ στο Add Printer (Control Panel). Επιλξτε «Connect to a printer on the Internet...». Δστε τη διεθυνση του fax που (για τα Microsoft Windows) εναι

http://195.251.161.31:631/printers/msfax

ταν σας ρωτσει για «printer manufacturer» επιλξτε «Generic» και τον εκτυπωτ «MS Publisher Imagesetter».

Εκτπωση απ το OpenOffice, το Microsoft Word, το Microsoft Excel και το AcrobatReader

Τα Windows δεν επιτρπουν την αποστολ του αριθμο στον οποο θα πει το Fax. Επειδ αυτ εναι προφανς απαρατητο :-)
μια λση εναι η εξς. Σζουμε το αρχεο μας με νομα τον αριθμ του fax του παραλπτη. Αν για παρδειγμα θλουμε να στελουμε το fax στο 2101234567, πμε στο

File->Save As

και σζουμε το αρχεο μας ως 02101234567 (πχ, το file.doc θα σωθε ως 02101234567.doc). Προσοχ στο αρχικ 0. Εναι τσο απαρατητο σο εναι απαρατητο ταν παρνουμε εξωτερικ τηλφωνο.

Τλος τυπνουμε το αρχεο 02101234567.doc στον εκτυπωτ που δημιουργσαμε παραπνω, απ το μενο File->Print.

Το OpenOffice χει πολ εκολο τρπο για την αποστολ φαξ. Κοιτξτε εδ.

Για αποστολ φαξ απ εφαρμογς λλες απ αυτς που αναφρουμε παραπνω επικοινωνστε με την επιτροπ πληροφορικς.
Πς ελγχουμε αν το fax στλθηκε επιτυχς;

Κντε κλικ στο δεσμ

http://localhost:631/printers/fax?which_jobs=completed

(βλτε τον στα bookmark σας) και ψξτε για το φαξ που στελατε χρησιμοποιντας τον αριθμ αποστολς. Αν τον βρετε και στα δεξι γρφει "completed" το φαξ στλθηκε. Σε κθε λλη περπτωση δεν στλθηκε απ κποιο λθος. Απευθυνθετε στο τεχνικ προσωπικ της επιτροπς πληροφορικς.
11 Μαου 2007
Επιστροφ στην αρχικ σελδα