Λύση

Η διαφορική εξίσωση είναι γραμμική και έχει ως ολοκληρώνοντα παράγοντα τη συνάρτηση

. (1)

Έτσι, πολλαπλασιάζοντας αμφότερα τα μέλη της με παίρνουμε

,

και άρα

,

ή

. (2)

Για την ικανοποίηση της αρχικής συνθήκης θέτουμε στην (2) , και παίρνουμε . Συνεπώς, η λύση του δοθέντος προβλήματος αρχικών τιμών δίνεται από τον τύπο

. (3)

Το μέγιστο πεδίο ορισμού της λύσης είναι το αφού οι συναρτήσεις , και όλοι οι συντελεστές της δοθείσας διαφορικής εξίσωσης ορίζονται σαυτό.

 

[Επιστροφή στην Άσκηση 1]