Λύση

Παρατηρούμε ότι η εξίσωση δεν είναι γραμμική. Εκτελώντας όμως την αντικατάσταση

, (1)

έχουμε

,

και άρα

, (2)

η οποία είναι γραμμική εξίσωση ως προς . Έτσι, από την (2) έχουμε

,

ή

,

και λόγω της (1)

. (3)

[Επιστροφή στην Άσκηση 3]