Λύση

Η δοθείσα διαφορική εξίσωση δεν είναι γραμμική. Εναλλάσοντας όμως το ρόλο των μεταβλητών και θεωρώντας το ως συνάρτηση του , προκύπτει ότι

, (1)

η οποία είναι γραμμική εξίσωση ως προς . Έτσι, από την (1) έχουμε

,

οπότε

,

ή

, (2)

όπου είναι μια αυθαίρετη πραγματική σταθερά. Η σχέση (2) δίνει τη γενική λύση της αρχικής διαφορικής εξίσωσης σε πεπλεγμένη μορφή.

 

[Επιστροφή στην Άσκηση 4]