Υπόδειξη

Εναλλάξτε το ρόλο των μεταβλητών θεωρώντας το σαν συνάρτηση του .

[Επιστροφή στην Άσκηση 4]