Χαρακτηριστικά Τυχαίων Μεταβλητών

 

Έστω Χ διακριτή τυχαία μεταβλητή που παίρνει τις τιμές xi με πιθανότητα pi, . Μέση τιμή της Χ ονομάζεται το άθροισμα:

,

εάν συγκλίνει, ειδάλλως η μέση τιμή δεν υπάρχει.

Για Χ συνεχή τυχαία μεταβλητή με πυκνότητα f(x) η μέση τιμή δίνεται στη μορφή ολοκληρώματος:

,

εάν συγκλίνει, ειδάλλως η μέση τιμή δεν υπάρχει.

Έστω Υ=g(x) συνάρτηση της τυχαίας μεταβλητή Χ. τότε :

, εάν η Χ είναι διακριτή,

ή , εάν η Χ είναι συνεχής.

 

Έστω Υ=g(Χ1, Χ2). Τότε αντίστοιχα έχουμε:

, στη διακριτή περίπτωση

και , στη συνεχή περίπτωση.

 

Ιδιότητες μέσης τιμής.

Ec=c εάν c σταθερά τιμή.

E(αΧ+b) = αΕΧ+b

E(Χ1+Χ2) = EΧ1+E Χ2

Εάν Χ1 ανεξάρτητη της Χ2, τότε ΕΧ1Χ2= Ε Χ1· ΕΧ2.

 

Δεύτερη ροπή m2 της τυχαίας μεταβλητής Χ ονομάζεται :

m2= , στη διακριτή περίπτωση

και m2= , στη συνεχή περίπτωση,

εάν οι αντίστοιχες εκφράσεις συγκλίνουν.

Διασπορά DX της τυχαίας μεταβλητής Χ ονομάζεται:

 

στη διακριτή περίπτωση

και στη συνεχή περίπτωση,

εάν οι αντίστοιχες εκφράσεις συγκλίνουν.

Ιδιότητες διασποράς

Dc = 0, εάν c σταθερή τιμή

D(αΧ+b) = α2DX

DX = m2- (EX)2

Εάν Χ και Υ είναι ανεξάρτητες, D(X+Y) = DX + DY.

Η ονομάζεται τυπική απόκλιση.

 

Ροπή κ τάξης ονομάζεται:

mκ= , στη διακριτή περίπτωση

και m2= , στη συνεχή περίπτωση.

 

Συνδιακύμανση των Χ1, Χ2 ονομάζεται :

στη διακριτή περίπτωση

και στη συνεχή περίπτωση.

Ιδιότητες συνδιακύμνασης

Cov(X,X) = DX

Εάν Χ1,Χ2 ανεξάρτητες , cov(Χ1,Χ2) = 0

Cov (α1Χ1+ b1, α2Χ2+ b2) = α1 α2cov(Χ1,Χ2)

D(x Χ1- Χ2) = x2DΧ1- 2xcov(Χ1,Χ2) + DΧ2

cov(Χ1,Χ2) = , αν και μόνο αν Χ1,Χ2 γραμμικά εξαρτημένα

cov(Χ1,Χ2) = ΕΧ1Χ2Ε Χ1· ΕΧ2

D(X+Y) = DX + DY + 2cov(X,Y).

 

Έστω n- διάστατο τυχαίο διάνυσμα (X1,…,Xn). Πίνακας συνδιακύμανσης ονομάζεται :

Συντελεστής συσχέτισης των Χ και Υ ονομάζεται:

Εάν ρ(Χ,Υ) = 0 οι Χ και Υ ονομάζονται ασυσχέτιστες.

Η τιμή της δεσμευμένης μέσης τιμής Χ υπό τη συνθήκη Υ = yj δίνεται από τον τύπο:

, στη διακριτή περίπτωση

και στη συνεχή περίπτωση.

Ιδιότητες δεσμευμένης μέσης τιμής

EX = E[E(X|Y)]

E(g(X) ·h(Y)|Υ] = h(Y)· E(g(X) |Υ], για οποιεσδήποτε g, h.

Εάν Χ, Υ ανεξάρτητες, E(X|Y) = ΕΧ

Η g(y) = E(X|Y=y] ονομάζεται παλινδρόμηση της Χ πάνω στην Υ.

 

 

Ασκήσεις

Άσκηση 67

Έστω Χ ο αριθμός των τυχερών νούμερων σε ένα δελτίο ΛΟΤΟ. (βλέπε άσκηση 44). Βρείτε την μέση τιμή της Χ.

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 68

Βρείτε την μέση τιμή της τυχαίας μεταβλητής Μ που ακολουθεί την διωνυμική κατανομή.

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 69

Έστω Χ τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί την κατανομή Poisson. Βρείτε την μέση τιμή της.

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 70

Έστω Χ τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή. Βρείτε την μέση τιμή της.

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 71

Βρείτε τη μέση τιμή της τυχαίας μεταβλητής Χ που ακολουθεί την κατανομή:

, i=1,2,…

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 72

Βρείτε τη μέση τιμή της τυχαίας μεταβλητής Χ που είναι κατανεμημένη ομοιόμορφα στο διάστημα [α, b].

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 73

Βρείτε τη μέση τιμή της κανονικής τυχαίας μεταβλητής Χ με παραμέτρους m και σ2.

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 74

Έστω Χ τυχαίας μεταβλητή που ακολουθεί την κατανομή Weibull. Βρείτε τη μέση τιμή της.

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 75

Βρείτε τη μέση τιμή της τυχαίας μεταβλητής Χ που ακολουθεί την Γάμα κατανομή.

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 76

Βρείτε τη μέση τιμή του κέρδους Υ στο ΛΟΤΟ όπως ορίστηκε στην άσκηση 45.

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 77

Βρείτε τη διασπορά του αριθμού επιτυχιών Μ σε n δοκιμές Bernoulli.

Υπόδειξη άσκησης

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 78

Βρείτε τη διασπορά της Χ, που είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο διάστημα [α, b].

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 79

Βρείτε τη διασπορά της Χ, που ακολουθεί την Γάμα κατανομή.

Υπόδειξη άσκησης

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 80

Έστω η δισδιάστατη τυχαία μεταβλητή (Χ, Υ), που ακολουθεί την κανονική κατανομή που συναντήσαμε στην άσκηση 61. Βρείτε τη συνδιακύμανση του (Χ, Υ).

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 81

Έστω (Χ1, Χ2) τα αποτελέσματα ρίψης δύο ζαριών. Ορίζουμε Υ1=Χ1+Χ2 και Υ2=Χ1-Χ2 . Bρείτε τη συνδιακύμανση των Υ1 και Υ2.

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 82

Έστω (Χ1, Χ2) δισδιάστατη τυχαία μεταβλητή. Ορίζουμε Υ=Χ1+xΧ2+α . Βρείτε τις τιμές των x και α που δίνουν στην DY ελάχιστη τιμή.

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 83

Έστω η δισδιάστατη κανονική τυχαία μεταβλητή (Χ, Υ), που συναντήσαμε στην άσκηση 61. Βρείτε τη δεσμευμένη μέση τιμή Ε(Χ|Υ) που ονομάζεται παλινδρόμηση.

Λύση άσκησης

 

Περιεχόμενα