Σχήμα Bernoulli

 

Έστω ακολουθία ανεξάρτητων όμοιων δοκιμών τυχαίου πειράματος με δύο αποτελέσματα: Ε όταν έχω επιτυχία και Α όταν έχω αποτυχία. Θεωρώ p την πιθανότητα επιτυχίας και q= 1- p την πιθανότητα αποτυχίας. Έτσι λόγω την ανεξαρτησίας των δοκιμών εάν στις n επαναλήψεις οι m είναι επιτυχείς και οι υπόλοιπες n-m αποτυχημένες, η πιθανότητα που δίνεται σ’ αυτό το αποτέλεσμα είναι pmqn-m . Αυτό το σχήμα τυχαίου πειράματος ονομάζεται Bernoulli.

Έστω τώρα Ρn(m) η πιθανότητα σε n δοκιμές Βernoulli να εμφανιστούν m επιτυχίες. Αυτή η πιθανότητα δίνεται από τον τύπο Bernoulli:

που δίνει και την έκφραση για την διωνυμική κατανομή.

 

Θεώρημα Poisson

Έστω ότι ο αριθμός δοκιμών n στο σχήμα Bernoulli γίνεται «μεγάλος» και η πιθανότητα επιτυχίας p γίνεται «μικρή», έτσι ώστε το γινόμενό τους np=λ να μην γίνεται πολύ μεγάλο, τότε η πιθανότητα Ρn(m) δίνεται από τον προσεγγιστικό τύπο Poisson:

, m= 0, 1,…, n

 

Tοπικό Θεώρημα Moivre- Laplace

Εάν ο αριθμός δοκιμών n σε σχήμα Bernoulli γίνεται «μεγάλος», τότε για κάθε m ακέραιο ισχύει ο προσεγγιστικός τύπος Moivre- Laplace:

, με .

Η συνάρτηση φ(x) ονομάζεται πυκνότητα της τυποποιημένης κανονικής κατανομής. Λόγω αρτιότητας της φ έχουμε φ(x)= φ(-x).

 

Ολοκληρωτικό Θεώρημα Moivre- Laplace

Εάν ο αριθμός δοκιμών n σε σχήμα Bernoulli γίνεται «μεγάλος», τότε η πιθανότητα ο αριθμός επιτυχιών Μ να περικλείεται μεταξύ m1 και m2 , δίνεται από την προσεγγιστική σχέση:

, όπου , , .

Εάν σε κάθε ανεξάρτητα δοκιμή του τυχαίου πειράματος το αποτέλεσμα δεν παίρνει μόνο δύο τιμές αλλά m (>2), τότε παίρνουμε το πολυωνιμικό σχήμα με πιθανότητα :

,

όπου n1+…+nm= n και pi είναι η πιθανότητα εμφάνισης του i αποτελέσματος, i= 1,…, m και ni είναι ο αριθμός εμφανίσεων του i αποτελέσματος στις n δοκιμές.

 

Ασκήσεις

Άσκηση 30

Σε σφαίρα ακτίνας R βρίσκονται m μόρια ιδανικού αερίου. Βρείτε την πιθανότητα, ακριβώς m από αυτά να βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη του r = λR από το κέντρο της σφαίρας.

Υπόδειξη άσκησης

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 31

Σωματίδιο περνάει ανάμεσα από 6 καταμετρητές. Κάθε καταμετρητής καταγράφει την εμφάνιση του σωματιδίου με πιθανότητα 0.8. Το σωματίδιο εντοπίζεται εάν καταγραφεί σε δύο τουλάχιστον καταμετρητές. Βρείτε την πιθανότητα εντοπισμού του σωματιδίου.

Υπόδειξη άσκησης

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 32

Καταμετρητής καταγράφει σωματίδιο που πέφτει πάνω του με πιθανότητα p=0.9. Βρείτε την πιθανότητα να καταγράψει m σωματίδια, m=1,…, 10, εάν δίνεται ότι έπεσαν πάνω του 10 σωματίδια.

Υπόδειξη άσκησης

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 33

Κάνουμε 10 ρίψεις νομίσματος. Βρείτε την πιθανότητα m εμφανίσεων «Γράμματα», m=1,…,10.

Υπόδειξη άσκησης

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 34

Σε μια κλήρωση του ΛΟΤΤΟ συμμετέχουν 10.000.000 δελτία. Βρείτε την πιθανότητα να βγει τουλάχιστον ένα εξάρι.

Υπόδειξη άσκησης

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 35

Για τον προσδιορισμό του π με τυχαία πειράματα διεξάγονται n= 10.000 ρίψεις βελόνας μήκους l= (βλ. άσκηση14). Η τιμή του π ορίζεται από τον τύπο π =, όπου Μ ο αριθμός των ρίψεων στις οποίες η βελόνα πέφτει πάνω σε παράλληλη. Βρείτε την πιθανότητα να βρεθεί μια τέτοια εκτίμηση του π μεταξύ του 3.14 και του 3.15.

Υπόδειξη άσκησης

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 36

Σε δοκιμαστικό σωλήνα περιέχονται n= 5.4·1022 μόρια αερίου. Σε κάποια στιγμή χωρίζουμε με διάφραγμα τον χώρο δοκιμαστικού σωλήνα σε δύο τμήματα ίσου όγκου. Θεωρώντας ότι κάθε μόριο με ίση πιθανότητα p=q=, μπορεί να βρεθεί σε κάποια από τα δύο τμήματα, βρείτε την πιθανότητα σε ένα τμήμα του σωλήνα να περιέχονται τουλάχιστον 10-8 % (του n) περισσότερα μόρια απ’ ότι στο άλλο τμήμα.

Υπόδειξη άσκησης

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 37

Βρείτε τον αριθμό n ρίψεων νομίσματος που χρειάζονται, ώστε η παρατηρούμενη συχνότητα εμφάνισης «Γράμματα» να διαφέρει από την πιθανότητα λιγότερο, ή ίσο του 0.01 με πιθανότητα 0.99.

Λύση άσκησης

 

Άσκηση 38

Σε ένα μαγαζί ένδυσης υπάρχει 1 κοστούμι νούμερο 2, 2 κοστούμια νούμερο 3, και 3 κοστούμια νούμερο 4. Τα κοστούμια νούμερο 2 ζητούνται με πιθανότητα 0.2, τα κοστούμια νούμερο 3 ζητούνται με πιθανότητα 0.3 και τα κοστούμι νούμερο 4 με πιθανότητα 0.5. Στο μαγαζί έρχονται τρεις πελάτες. Βρείτε την πιθανότητα να έφυγε τουλάχιστον ένας πελάτης χωρίς να βρει το νούμερό του.

Υπόδειξη άσκησης

Λύση άσκησης

 

Περιεχόμενα