Μ.Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ

 

Πίνακας περιεχομένων

 

  1. Οι στοιχειώδεις συνολοθεωρητικές έννοιες

  2. Αποδείξεις

  3. Διαιρετότητα στο Ζ

  4. Σχέσεις ισοδυναμίας

  5. Διμελείς πράξεις

  6. Ομάδες

  7. Υποομάδες

  8. Κυκλικές ομάδες

  9. Οι ομάδες Ζn

10. Το θεώρημα Lagrange

11. Ομάδες μεταθέσεων

12. Ομομορφισμοί

13. Κύκλοι, τροχιές, εναλλάσσουσες ομάδες

14. Ευθέα γινόμενα ομάδων

15. Κανονικές υποομάδες και πυρήνες ομομορφισμών

16. Ομάδες-πηλίκα

17. Δακτύλιοι

18. Υποδακτύλιοι και γινόμενα δακτυλίων

19. Ομομορφισμοί δακτυλίων

20. Ακέραιες περιοχές

21. Πολυώνυμα και Ευκλείδειες περιοχές

22. Περιοχές κυρίων ιδεωδών

23. Ιδεώδη και δακτύλιοι-πηλίκα

24. Σώματα ως πηλίκα